Disclaimer

We hebben een aantal gebruikersvoorwaarden voor je opgesteld

Op het gebruik van deze website (www.dentureads.com) zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je jezelf akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Gebruik van informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel DentureAds met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan DentureAds niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DentureAds garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van DentureAds via deze website garandeert je niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. DentureAds wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer DentureAds links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door DentureAds worden aanbevolen. DentureAds aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DentureAds niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

DentureAds behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DentureAds of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


Wijzigingen

DentureAds behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.